Phone 03-6120660

ביטוח מנהלים

שירותים נוספים:

ביטוח מנהלים – כללי

סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון. הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה. ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.

ביטוח מנהלים הינה תכנית, המאושרת כקופת ביטוח לשכירים לפי תקנות מס הכנסה, המבוססת על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון לגיל פרישה, הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה.העובד והמעביד מפרישים לתכנית על חשבון מרכיב התגמולים ומרכיב הפיצויים, מהשכר המבוטח, לצורך רכישת הכיסויים כאמור וצבירת חיסכון לעת זקנה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה.ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, העובד והמעביד זכאים להטבות מס שונות במסגרת מדיניות הממשלה, לפיה יש לשאוף להגדלת החיסכון הפנסיוני, הועלתה תקרת ההפקדות המותרות לקופות גמל, קרנות פנסיה ותכניות לביטוח מנהלים. להלן טבלת תקרת שיעורי ההפקדות:

ביטוח מנהלים- לפני 1.1.2005 ביטוח מנהלים- לאחר 1.1.2005מעביד- ע”ח תגמולים 5% מעביד- ע”ח פיצויים 8.33% סה”כ מעביד 13.33% עובד- ע”ח תגמולים 5% סה”כ הפקדות- 18.33% 23.83%

טלפון ישיר: 03-9407562

צור קשר:

MIA סוכנות לביטוח פנסיוני (2010) בע"מ

טל': 03-6120660

פקס: 03-6120656

דוא"ל: dorit@mia-ins.co.il

כתובת: רח' דרך העצמאות 40

בנין טופ רסקו ת.ד.1956 יהוד

מיקוד: 56304

לחץ להגדלת המפה

על החברה:

הסוכנות נוסדה ומנוהלת על ידי מר ישראל שחר, סוכן ביטוח פנסיוני שפועל מעל ל-25 שנה בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים. לסוכנות מומחיות בניתוח סיכונים על בסיס פרופיל הלקוח וכלל נכסיו ובתכנון מערך הגנה יציב ואיכותי המותאם לצרכיו.

הסוכנות מנהלת ומשווקת תיקי ביטוח חיים, מנהלים, בריאות וסיעוד וסיכונים מיוחדים ובעלת התמחות מיוחדת בתחומים הבאים:

ביטוחי פרט: חיים- ריסקים א.כ.ע, תאונות אישיות, בריאות, סיעוד

פנסיה ופיננסים: ניהול הסדרים פנסיונים - קופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות.