עם סיום עבודתך בחברה, חשוב לנו כסוכני הביטוח שלך ,ללוות ולהנחות אותך באופן מקצועי בתהליך סיום העבודה אותו עליך לעבור , מאחר ועליך לקבל סדרה של החלטות חשובות הנוגעות להמשך תוכנית הביטוחהפנסיוני שלך!

הטיפול כולל מילוי טופס 161, טופס 161א’. לתשומת לבך: משיכת כספים מהתוכניות הפנסיוניות השונות, עלולה לגרום לנזק בלתי הפיךלזכויותייך.

ההחלטות שעליך לקבל לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום סיוםעבודתך:

שמירה על התוכניות הפנסיוניות הקיימות: קרן פנסיה,ביטוח מנהלים,קופת גמל ,קרן השתלמות, , ביטוח בריאות וסיעוד.

טיפול בכספי הפיצויים כולל הנחיות ממס הכנסה במידת הצורך.

שלבי הטיפול במקרה של עזיבת עבודה:

מכתב העברת בעלות ע”י המעסיק לטובת העובד ו או מעסיק חדש לגבי כלהתוכניותהפנסיוניות שבבעלות המעסיק : ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופ”ג וקרנות השתלמות.

פנייה שלנו למעסיק (במידת הצורך) לקבלת מלוא התשלומים עבורהתוכניות הפנסיוניות השונות עד ליום עזיבתך את העבודה.

על העובד להמציא לסוכנות טופס 161 מקורי חתום ע”י המעביד , שהינוטופס לצורכי מס הכנסה לגבי הכספים הצבורים בתוכניות הפנסיוניות השונות ולגבי ניכוייהמס השונים מהם ושלושה תלושי שכר אחרונים.

בנוסף, על  העובד למלא טופס  161  א’ , כולל בחינת תקנות המס השונות של התוכניותהפנסיוניות הקיימות לפי הצורך לבל יאבד את תנאיהן וזכויותיו

להלן הסבר קצר על מנת לשמר את הפוליסה אשר קיימת ברשותך:
ריסק זמני – תשלום עלות הביטוח בלבד למקרה מוות או אובדן כושר עבודה, ללא מרכיבחסכון, לתקופה מוגבלת (עד שנתיים). עלות מרכיבי הביטוח השונים מחושבים לפי תעריפיםהמאפשרים לך לשמור על הכיסוי הביטוחי גם בתקופות בהן אין לך הכנסה חודשית קבועה ועדלמציאת מקום עבודה חדש. זאת על מנת שלא תאבד את הזכויות שצברת בביטוח המנהלים אובקרן הפנסיה. המשמעות של אי שמירה על הכיסויים הביטוחיים היא חשיפה שלך ושל בנימשפחתך לפגיעה כלכלית שעלולה לנבוע משינויים במצבך הבריאותי.

לידיעתך:אם תחליט לשמור על מלוא הכיסויים הביטוחים, תנאי הפוליסה ימשיכו ללא שינוי, אצל המעסיק החדש.

כספי פיצויים מהם?
פיצוייפיטורים הינם תשלום מענק המשולם לעובד בשל סיום יחסי עובד ומעביד. סכום הפיצוייםהפטור ממס הינו מכפלת שנות העבודה במשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק (12,120 ₪ לכל שנת וותק, נכון לשנת 2013). יתרת הכספים חייבים במס , אולם ניתן לנצל מספר אופציות העשויות להקטין תשלום מס .

להלן האופציות העשויות להקטין את תשלום המס:

תשלום מס מיידי בשיעור המס השולי

במקרה זה תשלם בגין כל כספי הפיצויים החייבים, מס בשיעור סופי בהתאם להכנסותיך בשנתסיום העבודה. פריסת מס בגין הפיצויים החייבים במס, גובה המס ייקבע ע”י פקיד שומה:

פריסת מס מתבצעת במטרה להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים. ניתן לשקול לפרוס אתכספי הפיצויים החייבים במס על פני (עד) 6 שנים. בגין כל 4 שנות עבודה הינך זכאילשנת פריסה אחת אך לא יותר מ- 6 שנים. אם סיימת את עבודתך החל מחודש אוקטובר של שנתהמס, אזי שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה. גובה המס שישולם למס הכנסה כמקדמה, חושב בהתאם לצפי הכנסותיך העתידיות במהלך שנות הפריסה. שיעור המס הסופי יחושב עפ”יהכנסותיך מעבודה בפועל בשנים הבאות.

רצף זכויות לקצבה

חיית תשלוםהמס למועד הפרישה ע”י ייעוד כספי הפיצויים שנצברו בקרן הפנסיה או בתכנית ביטוחמנהלים לקצבה, למטרת קבלת פנסיה חודשית בגיל פרישה. המס ינוכה מהפנסיה – רצף זכויותלקצבה. את הפיצויים הצבורים בתוכניות קצבה ניתן לייעד למטרת קבלת קצבה חודשית מגילפרישה. חוקי המס קובעים כי כספי פיצויים שיועדו לקצבה לא יובאו בחשבון בעת עזיבתעבודה לצורך התחשבנות במס הכנסה והמס בגינם ישולם בעת קבלת הקצבה בגיל פרישה. המסיחושב בהתאם למדרגות המס במועד התחלת קבלת הקצבה (חלק מהקצבה עשוי להיות פטור ממסבכפוף לתקנות מס הכנסה, הפטור המרבי בגין הקצבה הינו 35% מתקרת הכנסה מזכה – נכוןלהיום). במקרה של מימוש בסכום חד פעמי – ישולם מס בהתאם למדרגות המס במועד המימושותוך תיאום עם ההכנסות החייבות במס בשנת המימוש.

רצף זכויות לפיצויים

דחייתתשלום המס למועד סיום עבודה אצל המעסיקים הבאים – רצף זכויות לפיצויים. רצף זכויותלפיצויים משמעו דחיית תשלום המס תוך ויתור מלא על התחשבנות כלשהי עם מס הכנסה בעתהפרישה הנוכחית כולל האפשרות של קבלת פיצויים פטורים ממס. בשיטה זו ניתן לחבר מספרתקופות עבודה אצל מספר מעבידים וההתחשבנות המס תידחה למועד סיום העבודה אצל המעסיקהבא. הרווחים על כספי הפיצויים פטורים ממס רווח הון. רצף פיצויים מותנה בהתחלתעבודה תוך שנה מהפרישה אצל מעביד אשר יסכים להפקיד לקופת הגמל הפרשות בגיןפיצויים.

כספי תגמולים מהם ?

כספים שנצברולזכות העובד על ידי הפקדת עובד ומעביד. כספי התגמולים עוברים לידי העובד בעת עזיבתהעבודה וחלים עליהם כללי משיכה על פי תקנות המס. עובד המושך את כספי התגמולים למעשהמפסיק את ההתקשרות בינו לבין חברת הביטוח ופוגע בתנאים הפנסיונים העתידיים שלו.