החל משנת 2008 קבע המחוקק במדינת ישראל כי על כל עובד שכיר להיות מבוטח בביטוח בעל מרכיב חיסכון לפנסיה, בשיעורים קבועים שיושתו על המעסיק ועל העובד עצמו. זכות זו היא זכות מוקנית אר אינה ניתנת להתניה או לוויתור על ידי העובד.

מקומות עבודה רבים מתקשרים עם חברת ביטוח וחיסכון ומשייכים אליה את עובדיהם, אולם חשוב לזכור כי הזכות לבחור הן את אופי החיסכון בהתאם לתכניות הקיימות והן את הגוף החוסך, נתונה בידי העובד.

על העובד לבחור אחת משלוש תכניות קיימות:

קרן פנסיהקרן הפנסיה נשענת על תקנון הניתן לשינוי בפיקוח רגולטורי, ההצטרפות אליה אינה כרוכה בחיתום רפואי, אולם מחריגה מצבים רפואיים קיימים ומימושה כרוך בתקופת אכשרה.

קופת גמלרכיב חיסכון בלבד המיועד לחיסכון לצרכי פנסיה, ללא רכיב ביטוחי. בתכנית זאת כל סכום ההפרשה למעט דמי ניהול נחסך לטובת הלקוח, כאשר תכנית זאת מתאימה למי שזוכה לכיסוי הביטוחי בנפרד, במסגרת מקום העבודה, או באופן פרטי.

ביטוח מנהליםביטוח מנהלים הוא תכנית חיסכון אשר מנוהלת על בסיס הסכם חוזי בין חברת הביטוח למבוטח (או למעסיק). תכנית ביטוח מנהלים ניתנת לשינוי בהסכמת המבוטח בלבד, נחשבת לגמישה וניתנת להתאמה אישית (הרכיב הביטוחי ביחס לרכיב החיסכון, תנאי המימוש), וההצטרפות מותנית בחיתום רפואי והצהרת בריאות.

בבחירת התכנית המתאימה יש להביא בחשבון שיקולי גיל, מצב בריאותי, תכניות ביטוחיות נוספות, מצב משפחתי ועוד.