לפרישה מעבודה ויציאה גמלאות משמעויות רבות, כלכליות ורגשיות. במטרה ליהנות מגיל הזהב ומן הזמן הפנוי נדרש תכנון מוקדם והיערכות, היכרות עם הכלים השונים בניהם הזכויות הפנסיוניות, תמיכת המדינה וחסכונות פרטיים, וניהול נכון שלהם.

אדם אשר עבד באופן מסודר למשך מרבית חייו, מטבע הדברים יעמדו לרשותו זכויות שונות וכספים צבורים, כאשר המימוש שלהם דורש היערכות והתאמה לצורך, תוך ניצול הטבות מיסוי, באופן המיטבי.

עוד בטרם מועד הפרישה מומלץ להיוועץ בסוכן הביטוח ו/או היועץ הפנסיוני, כמו גם לבצע את הפעולות הבאות:

  • איתור חסכונות וכספים צבוריםבמטרה לאתר את כלל הכספים העומדים לרשותכם מומלץ להיכנס לאתר הר הכסף מטעם משרד האוצר, ובהזדהות פשוטה לקבל תמונת מצב אודות כל הכספים שנחסכו בתכניות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות בחבות הביטוח. כלים נוספים לאיתור הם באמצעות הבנק כאשר מדובר בחסכונות פרטיים.

  • בחינת תנאי הפירעוןלכל תכנית חיסכון פנסיונית או אחרת תנאי פירעון אחרים, הכוללים הודעה מוקדמת, דרישה למסמכים ואסמכתאות ואחרים. חשוב לבחון מראש את תנאי המימוש במטרה להקדים ולגייס את המסמכים הנדרשים, למלא את הטפסים ולהגיש את הבקשות מבעוד מועד.

  • תחשיב פיננסיריכוז ובחינה של כל ההכנסות הצפויות ברמה החודשית, ביחס לרמת החיים הרצויה.

  • ביצוע התאמותעל מנת לשמור על רמת חיים סבירה חשוב לבצע התאמה בין ההכנסות להוצאות. במקרה בו קיים פער גדול בין ההכנסות החודשיות לצורך, לבחון קיום של תכניות הוניות המשולמות כסכום חד פעמי ואת אפשרות המימוש שלהן.