א

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח במסגרתו המבטח מפצה את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם, אם נגרם לו אובדן כושרעבודה, בשל תאונה או מחלה בארץ או בחו”ל.

בדרך כלל גובה הפיצוי מגיע לכדי 75%משכרו החודשי של העובד.

אירוע תאונתי

אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש, כגון: רעידת אדמה, שריפה, תאונת דרכים, פגיעהבעבודה.

אחריות מעבידים

ביטוח המגן על המעביד מפני תביעות אפשריות של העובדים שנפגעו עקב חבלה גופניתאו מוות שנגרם מתאונה וכן במקרה של מחלה המתגלה בעת העבודה בעסקו שלהמבוטח.

ב

ביטוח

התחייבות גוף כלשהו לשלם לפרט פיצוים במקרה של נזק או אובדן חים ורכוש, תמורתתשלום מתאים. הגוף המבטח עוסק בנטילת סיכונים ופיזורם.

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי בעת מחלה.

הביטוח מחזיר הוצאותשהמבוטח שילם לטיפול רפואי, לפי תנאי הפוליסה.

ביטוח חיים

ביטוח העוסק בהבטחת הכנסה או תשלום למבוטח או למוטב שנקבע, במקרה של תום תקופתהביטוח או במקרה מוות.

ביטוח חיים מגן על המבוטח מפני סיכוני מוות, זקנה ואובדןכושר עובדה.

בעל הפוליסה

האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על פיה.

בביטוחכללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.

ג

גבול אחריות

הסכום המרבי אותו תשלם חברת הביטוח לניזוק בגין סעיף המכוסה בפוליסה. הסכוםחייב להיות נקוב בפוליסה עבור כל סעיף ומהווה רכיב בחישוב הפרמיה.

גילוי

עקרון הגילוי קובע שעל כל מבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות על שאלות מהותיותהמופיעות בטפסים הנלווים לפוליסה. השאלות מתייחסות לתחומים שונים כגון: מצבבריאותי, גיל, מקצוע, עיסוק ותחביב.

פרטים שגויים או העלמת עובדות, נחשביםלתרמית והטעייה. גם לאחר חתימת חוזה הביטוח, חייב המבוטח להודיע לחברה על כל שינוימשמעותי בסיכון, במהלך תקופת ההתקשרות.

גיל פרישה

הגיל בו מקובל להפסיק לעבוד.

גברים – גיל 67

נשים – גיל 64

ד

דמי ביטוח

ראה פרמיה.

ה

הצהרת בריאות

הצהרת בריאות הינה שאלון רפואי, לעיתים מפורט לעיתים קצר מאוד על פי סוג הביטוחוסכומו, המתאר את העבר הרפואי של המועמד לביטוח.

התיישנות

הגבלת התקופה בה ניתן להגיש תביעה.

על פי תנאי הפוליסה בנזקי רכוש קובע חוקחוזה הביטוח תקופת התיישנות של 3 שנים. לביטוחי אחריות או נזקי גוף תקופות התיישנות ארוכות יותר.

ו

ויתור על סודיות רפואית

חברת הביטוח שומרת לעצמה זכות לוודא פרטים המופיעים בהצהרת הבריאות של המבוטחולפיכך כל הצהרת בריאות מסתיימת בחתימה על ויתור סודיות רפואית כלפי המבטח.

ז

זיקת ביטוח

עיקרון זיקת הביטוח מתייחס לקשר הכלכלי בין המבוטח לבין נשוא הביטוח, אותומבטחים.

ללא עקרון הזיקה, חוזה הביטוח יכול להפוך לנושא של התערבות אוהימורים.

יוצאים מהכלל לעניין זיקת הביטוח הם ענפי ביטוח החיים וביטוח תאונהונכות. בביטוחי חיים או תאונות של אדם אחר מלבד המבוטח, נדרשת הסכמה בכתב מהאדםשחייו מבוטחים, והמבוטח אינו חייב להוכיח זיקת ביטוח במקרה של מוות, תאונה או נכות.

ח

חיתום

החלטה של חברת הביטוח באם ובאילו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.

ל

לשכת סוכני ביטוח

הארגון המקצועי של סוכני הביטוח בישראל.

במסגרת הלשכה קיימים בתי דיןמחוזיים ובית דין ארצי, הדנים בתביעות חברים ו/או קובלנות על פגיעה באתיקה מקצועית.

מ

מבוטח

הצד לחוזה הביטוח שלמענו או בשמו הסכים המבטח להוציא את הפוליסה ולשלם תגמוליהביטוח במקרה של נזק או אובדן ולשלם את סכום הביטוח במקרה מוות בר הביטוח.

מוטב

הזכאי לתגמולי הביטוח על פי תנאי הפוליסה, בקרות מקרה הביטוח ושמו נקוב בפוליסהאו בתוספת שלה.

מבטח

אדם או גוף משפטי שקיבל רישוי מבטח ולוקח עליו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוחומתחייב לשפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן.

מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אירוע מקרי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שגורם לאובדן דבר ערך, ירידת ערכו או חוסר יכולת להשתמש בו יותר.

בקרות מקרה הביטוח נחשף המבוטח לנזקאו אובדן והמשמעות היא קבלת תמורה כספית של רכוש אשר הושחת או של פגיעה בגוף, על פיתנאי הפוליסה.

נ

נזק תוצאתי

נזק עקיף כתוצאה מאירוע הביטוח.

ניהול סיכונים

ניתן לרכוש ביטוח כמעט נגד כל אירוע שאפשר להעלות על הדעת.

חשוב לדעת להבדילבין סיכונים פחות משמעותיים, שתוכלו להתמודד עימם לבד ובהצלחה, לבין סיכונים שלממש, כמו ביטוח רכב, ביטוח דירה או ביטוח תאונות אישיות.

ס

סכום ביטוח

הסכום הנקוב בפוליסה, שהוא הבסיס לחישוב הפרמיה, אותו יקבל בעל הפוליסה אוהמוטב בקרות מקרה הביטוח.

ע

עובדה מהותית

עובדה שיש בה כדי לשנות את החלטת המבטח או המבוטח, באשר לעשיית הביטוח מעיקרו, או לעשותו בתנאים המסוימים שבו הוא מוצע.

חובת גילוי עובדה מהותית חלה הן עלהמבטח והן על המבוטח, ואי הגילוי גורר סנקציות אפשריות נגד הצד שהפר חובה זו.

עיקרון הסיבה הקרובה

עיקרון הסיבה הקרובה חל בכל ענפי הביטוח ונוגע ב”שטחים האפורים” בכיסויהביטוחי.

כל פוליסה תוחמת את האחריות של המבטח, אולם ייתכן שמקרה הביטוח קורהבשל כמה סיבות שלא כולן מכוסות בפוליסה.לכן, בכל אירוע נזק צריך לבדוק מהי הסיבההישירה והבלעדית לקרות הנזק. מבטח ישלם פיצויים רק אם מקרה הביטוח התרחש מסיבהקרובה או מיידית המצוינת ומכוסה בפוליסה.

עקרונות הביטוח

ענף הביטוח כולל שישה עקרונות יסוד, בהם עיקרון זיקת הביטוח, שיפוי, תחלוף, השתתפות, סיבה קרובה ועיקרון הגילוי. עקרונות אלו מהווים את המסגרת והקווים המנחיםבעולם הביטוח ושומרים על הענף מפני תופעות שליליות של הימורים ואנשים הפועליםבכוונת זדון אשר עלולים לנצל לרעה מצבים מסוימים ולצבור רווחים על חשבון מבטחיםומבוטחים אחרים בחברה.

ערך פדיון

פדיון הוא הסכום שבעל הפוליסה רשאי לקבל בביטוח חיים בעת ביטול הפוליסה, לאחרתקופת זמן מסוימת שבה הייתה בתוקף.

סכום הפדיון מחושב לפי מספר השנים שחלפו מאזשנחתם הביטוח והוא מצורף לכל פוליסה שבה קיים ערך פדיון.

פ

פוליסה

מהווה עדות לקיומו של חוזה הביטוח.

מסמך המכיל את התחייבותו הפורמאלית שלהמבטח, באשר לחובת הפיצוי שנטל עליו, על הפסדים או נזקים שיגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי.

פרמיה

סכום שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה, לפי תנאי הפוליסה, לרבות כל תוספת האמורה בפוליסה.

צ

צד שלישי

כל אדם שאינו המבוטח, או בן משפחתו או מועסק על ידי המבוטח, אשר תיווצר לגביואחריות לפי פקודת הנזיקין.

ק

קופת גמל

שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדולתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה והןמתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.

קרן פנסיה

אחת מהצורות של קופות גמל – קופה לקצבה. היא נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו, אולשאירו תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת הכשרה מתאימה.

ת

תקופת אכשרה

תקופה אשר תוגדר בפוליסה, במהלכה לא יהיה המבטח רשאי לתשלום תגמולים בגין מקרהביטוח שהתרחש בתקופה זו.