Uncategorized

כיצד בוחרים קרן פנסיה

החל משנת 2008 קבע המחוקק במדינת ישראל כי על כל עובד שכיר להיות מבוטח בביטוח

כל המידע על ליווי והכוונה לפרישה

לפרישה מעבודה ויציאה גמלאות משמעויות רבות, כלכליות ורגשיות. במטרה ליהנות מגיל הזהב ומן הזמן הפנוי

ביטוח נסיעות לחו”ל

השמיים נפתחו ועמם חזרו במשורה לעת עתה, הטיסות לחו“ל. חלק בלתי נפרד מתכנון נסיעה לחו“ל,