ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח במסגרתו המבטח מפצה את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם, אם נגרם לו אובדן כושרעבודה, בשל תאונה או מחלה בארץ או בחו”ל.

בדרך כלל גובה הפיצוי מגיע לכדי 75%משכרו החודשי של העובד.

אירוע תאונתי

אירוע פתאומי ובלתי צפוי מראש, כגון: רעידת אדמה, שריפה, תאונת דרכים, פגיעהבעבודה.

אחריות מעבידים

ביטוח המגן על המעביד מפני תביעות אפשריות של העובדים שנפגעו עקב חבלה גופניתאו מוות שנגרם מתאונה וכן במקרה של מחלה המתגלה בעת העבודה בעסקו שלהמבוטח.