ביטוח

התחייבות גוף כלשהו לשלם לפרט פיצוים במקרה של נזק או אובדן חים ורכוש, תמורתתשלום מתאים. הגוף המבטח עוסק בנטילת סיכונים ופיזורם.

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה תשלומים עבור טיפול רפואי בעת מחלה.

הביטוח מחזיר הוצאותשהמבוטח שילם לטיפול רפואי, לפי תנאי הפוליסה.

ביטוח חיים

ביטוח העוסק בהבטחת הכנסה או תשלום למבוטח או למוטב שנקבע, במקרה של תום תקופתהביטוח או במקרה מוות.

ביטוח חיים מגן על המבוטח מפני סיכוני מוות, זקנה ואובדןכושר עובדה.

בעל הפוליסה

האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על פיה.

בביטוחכללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.