גבול אחריות

הסכום המרבי אותו תשלם חברת הביטוח לניזוק בגין סעיף המכוסה בפוליסה. הסכוםחייב להיות נקוב בפוליסה עבור כל סעיף ומהווה רכיב בחישוב הפרמיה.

גילוי

עקרון הגילוי קובע שעל כל מבוטח להשיב תשובות מלאות וכנות על שאלות מהותיותהמופיעות בטפסים הנלווים לפוליסה. השאלות מתייחסות לתחומים שונים כגון: מצבבריאותי, גיל, מקצוע, עיסוק ותחביב.

פרטים שגויים או העלמת עובדות, נחשביםלתרמית והטעייה. גם לאחר חתימת חוזה הביטוח, חייב המבוטח להודיע לחברה על כל שינוימשמעותי בסיכון, במהלך תקופת ההתקשרות.

גיל פרישה

הגיל בו מקובל להפסיק לעבוד.

גברים – גיל 67

נשים – גיל 64