ויתור על סודיות רפואית

חברת הביטוח שומרת לעצמה זכות לוודא פרטים המופיעים בהצהרת הבריאות של המבוטחולפיכך כל הצהרת בריאות מסתיימת בחתימה על ויתור סודיות רפואית כלפי המבטח.