זיקת ביטוח

עיקרון זיקת הביטוח מתייחס לקשר הכלכלי בין המבוטח לבין נשוא הביטוח, אותומבטחים.

ללא עקרון הזיקה, חוזה הביטוח יכול להפוך לנושא של התערבות אוהימורים.

יוצאים מהכלל לעניין זיקת הביטוח הם ענפי ביטוח החיים וביטוח תאונהונכות. בביטוחי חיים או תאונות של אדם אחר מלבד המבוטח, נדרשת הסכמה בכתב מהאדםשחייו מבוטחים, והמבוטח אינו חייב להוכיח זיקת ביטוח במקרה של מוות, תאונה או נכות.