חיתום

החלטה של חברת הביטוח באם ובאילו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.