מבוטח

הצד לחוזה הביטוח שלמענו או בשמו הסכים המבטח להוציא את הפוליסה ולשלם תגמוליהביטוח במקרה של נזק או אובדן ולשלם את סכום הביטוח במקרה מוות בר הביטוח.

מוטב

הזכאי לתגמולי הביטוח על פי תנאי הפוליסה, בקרות מקרה הביטוח ושמו נקוב בפוליסהאו בתוספת שלה.

מבטח

אדם או גוף משפטי שקיבל רישוי מבטח ולוקח עליו את נטל הנזקים של סיכוני הביטוחומתחייב לשפות את המבוטח במקרה של נזק או אובדן.

מקרה הביטוח

מקרה הביטוח הוא אירוע מקרי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן, שגורם לאובדן דבר ערך, ירידת ערכו או חוסר יכולת להשתמש בו יותר.

בקרות מקרה הביטוח נחשף המבוטח לנזקאו אובדן והמשמעות היא קבלת תמורה כספית של רכוש אשר הושחת או של פגיעה בגוף, על פיתנאי הפוליסה.