סכום ביטוח

הסכום הנקוב בפוליסה, שהוא הבסיס לחישוב הפרמיה, אותו יקבל בעל הפוליסה אוהמוטב בקרות מקרה הביטוח.