עובדה מהותית

עובדה שיש בה כדי לשנות את החלטת המבטח או המבוטח, באשר לעשיית הביטוח מעיקרו, או לעשותו בתנאים המסוימים שבו הוא מוצע.

חובת גילוי עובדה מהותית חלה הן עלהמבטח והן על המבוטח, ואי הגילוי גורר סנקציות אפשריות נגד הצד שהפר חובה זו.

עיקרון הסיבה הקרובה

עיקרון הסיבה הקרובה חל בכל ענפי הביטוח ונוגע ב”שטחים האפורים” בכיסויהביטוחי.

כל פוליסה תוחמת את האחריות של המבטח, אולם ייתכן שמקרה הביטוח קורהבשל כמה סיבות שלא כולן מכוסות בפוליסה.לכן, בכל אירוע נזק צריך לבדוק מהי הסיבההישירה והבלעדית לקרות הנזק. מבטח ישלם פיצויים רק אם מקרה הביטוח התרחש מסיבהקרובה או מיידית המצוינת ומכוסה בפוליסה.

עקרונות הביטוח

ענף הביטוח כולל שישה עקרונות יסוד, בהם עיקרון זיקת הביטוח, שיפוי, תחלוף, השתתפות, סיבה קרובה ועיקרון הגילוי. עקרונות אלו מהווים את המסגרת והקווים המנחיםבעולם הביטוח ושומרים על הענף מפני תופעות שליליות של הימורים ואנשים הפועליםבכוונת זדון אשר עלולים לנצל לרעה מצבים מסוימים ולצבור רווחים על חשבון מבטחיםומבוטחים אחרים בחברה.

ערך פדיון

פדיון הוא הסכום שבעל הפוליסה רשאי לקבל בביטוח חיים בעת ביטול הפוליסה, לאחרתקופת זמן מסוימת שבה הייתה בתוקף.

סכום הפדיון מחושב לפי מספר השנים שחלפו מאזשנחתם הביטוח והוא מצורף לכל פוליסה שבה קיים ערך פדיון.