פוליסה

מהווה עדות לקיומו של חוזה הביטוח.

מסמך המכיל את התחייבותו הפורמאלית שלהמבטח, באשר לחובת הפיצוי שנטל עליו, על הפסדים או נזקים שיגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי.

פרמיה

סכום שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה, לפי תנאי הפוליסה, לרבות כל תוספת האמורה בפוליסה.