צד שלישי

כל אדם שאינו המבוטח, או בן משפחתו או מועסק על ידי המבוטח, אשר תיווצר לגביואחריות לפי פקודת הנזיקין.