קופת גמל

שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדולתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה והןמתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.

קרן פנסיה

אחת מהצורות של קופות גמל – קופה לקצבה. היא נועדה לשלם לעובד שפרש מעבודתו, אולשאירו תשלומים תקופתיים, לאחר תקופת הכשרה מתאימה.