תקופת אכשרה

תקופה אשר תוגדר בפוליסה, במהלכה לא יהיה המבטח רשאי לתשלום תגמולים בגין מקרהביטוח שהתרחש בתקופה זו.